Economy

سطح خدمات Economy Class  پنج ستاره فدک

خدمات معین شده این سالنها با هدف تأمین خواسته ها و رفاه هرچه بیشتر مسافران ریلی در قیاس با آنچه که تاکنون در کشور ارائه شده است می باشد که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: